Search Result of "Thais"

About 30 results
Img

งานวิจัย

ทัศนคติต่อคนไทยและคนจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีนและชาวจีนที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่. (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. Yang Lizhou

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ (เงินรายได้โครงการปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ จำนวน 150,000 บาท และเงินสนับสนุนฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50,000.00 บาท)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Difficulties in Writing and Reading for Thais

ผู้แต่ง:ImgDr.PUTTACHART POTIBAL, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

In Search of Passengers’ Loyalty Factors for the Sake of Low-Cost Airlines: A Case Study of Thais”

ผู้แต่ง:ImgKannapat Kankaew, ImgWatcharawish Permsinphantong, ImgDr.Ekachat Tansiri, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณน้ำตาลชนิดต่างๆ ในผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ (เงินรายได้โครงการปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ จำนวน 150,000 บาท และเงินสนับสนุนฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50,000.00 บาท)

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อคนไทยและคนจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีนและชาวจีนที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Association between Haplotype Tagging Single Nucleotide Polymorphisms of the ret proto-oncogene (RET) and Hirschsprung Disease in Thais)

ผู้เขียน:ImgTheerawut Phusantisampan, ImgSurasak Sangkhathat, ImgWeeradej Meeinkuirt, ImgMalinee Sriariyanun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Hirschsprung disease (HSCR) is one of several considerably complex diseases. Several HSCR susceptibility loci have been reported through genome-wide association studies. However, haplotype tagging single nucleotide polymorphisms (htSNPs) of the ret proto-oncogene (RET) has been identified in the past as being associated with an increased risk for HSCR. This study genotyped 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs) of the RET in 68 patients with HSCR and 120 controls using TaqMan SNP genotyping assays and restriction fragment length polymorphism. However, haplotype analysis of the RET was likewise associated with the disease which has been suggested to be more powerful than individual SNP analyses. The haplotype analysis was carried out using Haploview software. The results showed that htSNPs, located in the intron 1 of the RET, strongly associated with HSCR (odds ratio 3.64, 95% confidence interval 2.24–5.92, P < 0.0001). These findings suggested that RET plays a role in the pathogenesis of HSCR in the Thai population.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 103 - 110 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบความหมายคำภาษาอาหรับกับความหมายคำยืมภาษาอาหรับในภาษาไทย: กรณีศึกษาการใช้คำยืมภาษาอาหรับของคนไทย-มุสลิมในปัจจุบัน

ผู้เขียน:Imgนิศารัตน์ อับดุลเลาะห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประมาณค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งการมาพบแพทย์และสัดส่วนการเจ็บป่วยตามลักษณะโครงสร้างครัวเรือนไทยในพื้นที่ย่อย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำเยาวชนกับการ แพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้เขียน:ImgArkom TRICHAROEN

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิเลิศ เทวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:องค์ความรู้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศชาติไทยสำหรับการวิเคราะห์และสืบค้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ#4

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์

ผู้เขียน:Imgวันคำ ประเสริฐศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgสมฤดี ศรีจรรยา

กรรมการร่วม:Imgดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgทรงพร หาญสันติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12