Search Result of "Thaipakdee, S."

About 169 results
Img

Researcher

ดร. ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อบุคคลระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรปลอดโรคในจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgวารุณี ชะเอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของเกษตรกรต่อบทบาทในการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:ImgApassiri SARAKOSES

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ผู้เขียน:Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ และโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgจุฑามาศ รักชุม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Understanding the Impacts of Extension Methods on the Livelihoods of Small-scale Fishers

ผู้แต่ง:ImgDr.Savitree Rangsipaht, Associate Professor, ImgDr.Supaporn Thaipakdee, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางสังคมศาสตร์, in-depth interview

Resume

Img

Researcher

นางสาว สกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ, เหมืองข้อมูล, การจัดการความรู้

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Users? Satisfaction on Southern Herb Database on Website)

ผู้เขียน:Imgปฐพี เจนกุลประสูตร, Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, ImgSurapong Dumrongkittikul, Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objective of this study was to explore the satisfaction of students, government and private sectors on the development of southern herb database on website. Herb database on website consisting of the herb generally found in southern region was developed and designed into three parts, general data, plant statistics, and pictures database. The questionnaires were used for data collection from 120 purposive sampling respondents which were 30 lecturers and 30 students from Faculty of Agriculture at Kamphaeng Sean, 30 agronomists, and 30 employees of agriculture related companies. The descriptive statistics were applied for data analyses in terms of percentage, arithmetic means, and standard deviation. The study found that herb database on website was responded at a high level of satisfaction by users for design in different aspects on format of homepage and webpage, contents, accessibility, usefulness, and user?s opinion after accessing website with the average of 3.37, 3.37, 3.54, 3.48, 3.68, and 3.65 respectively. The results indicated some degree of database effectiveness because of its usefulness and responding to the user?s needs. However, there were suggestions on including research abstracts and database of every region in Thailand on website.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 030, Issue 3, Sep 09 - Dec 09, Page 260 - 268 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Sustainable Resource Management Practices on Rice Farming : A Case of Sa See Moom, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province, Western Region, Thailand

ผู้เขียน:

ประธานกรรมการ:Imgนายพจน์ บุญเรือง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สื่อที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ปลูกส้ม อำเภอลำลูกกาห จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Potential Effects on Rural Economies of Conversion to Sustainable Farming Systems : A Case of Sa See Moom Rice Farmer Group, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom Province, Thailand

ผู้เขียน:ImgSanjay KUMAR YADAV

ประธานกรรมการ:Imgนายพจน์ บุญเรือง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ GAP ของเกษตรกรที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ส่งโรงงาน หน่อไม้ฝรั่งสุธรรม์

ผู้เขียน:Imgทัตธน กิจการอาสา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:องค์กรการเงินชุมชน , การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

Resume

Img

Researcher

นางสาว นริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตร, การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

Resume

123456789