Search Result of "Thai vernacular houses"

About 10 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Self-awareness : Cultural Sustainability of Thai Vernacular Houses

ผู้แต่ง:ImgDr.Wandee Pinijvarasin, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Self-awareness: cultural sustainability of Thai vernacular houses

ผู้แต่ง:ImgDr.Wandee Pinijvarasin, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:วิวัฒนาการทางลักษณะสัณฐาน และคุณค่าทางวัฒนธรรมของบ้านและชุมชนไทยพื้นถิ่น ในละแวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ระแนง: วารสารทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:บ้านเรือนและชาวบ้านในตำบลปากกราน

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บ้านเรือนและชาวบ้านในตำบลปากกราน (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wandee Pinijvarasin, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยวิวัฒนาการลักษณะสัณฐานและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบ้านเรือนไทยพื้นถิ่นในละแวกจังหวัด อยุธยา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยวิวัฒนาการลักษณะสัณฐานและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบ้านเรือนไทยพื้นถิ่นในละแวกจังหวัด อยุธยา

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume