Search Result of "Thai native"

About 211 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ornprapun Songserm, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

Collection and Characterization of Thai Native Chili (2013)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgนายกรุง สีตะธนี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

การประชุมวิชาการ

ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง (2006)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Penpimol Jaturontrasame,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The analysis of Thai native vegetables’ names

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างคำของชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้าน (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

GENETIC DIVERSITY OF THAI NATIVE CHILI USING DIVERSITY ARRAYS TECHNOLOGY

ผู้แต่ง:ImgDr.Orarat Mongkolporn, Associate Professor, Imgวาสนา เกษหอม,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The semantic categorization of Mon and Thai native vegetable names

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณภาพการบริโภคของไก่เคยูเบตง ไก่เนื้อ และไก่พื้นเมือง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
12345678910...