Search Result of "Thai literature"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศิลปสังโยค: การใช้วรรณคดีไทยในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ธีระ รุ่งธีระ

แหล่งทุน:สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Some Aspects of Thai Literature)

ผู้เขียน:ImgMontri Umavijani

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Professor Charles Anderson’s survey of two hundred years of American literature culminates in an examination of the essence of that literature, what makes it American, and, therefore, different from other literatures. His admirable approach and exposition have very much encouraged my own reading of Thai literature.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 006, Issue 2, Jul 85 - Dec 85, Page 140 - 148 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Problem of Contemporary Thai Literature)

ผู้เขียน:ImgMontri Umavijani

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The contemporary literature of Thailand, like that of any ASEAN country, is struggling hard for survival in an age of technological progress and materialistic gain. As is true of any age, the writer may legitimately feel himself hampered by various factors. In the first place, there are the general difficulties of living among machines; but the purpose of art has always been to create human values in the world of facts and objects. Other obstacles, more specific, however, seem to impinge on the writer’s profession. These primarily have to do with his publishers and his public. The two elements cannot simply be overlooked, as together they constitute the inescapable milieu which shapes and forms the writer’s talent. In the following pages, I would like to examine the present state of Thai literature.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 003, Issue 1-2, Jan 82 - Dec 82, Page 15 - 21 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Thai Literature Restoration in the Reign of King Rama I.)

ผู้เขียน:ImgNiyada Lausoonthorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research aims to study the Thai literature which had been complied and restored under the patronage of King Rama I of Ratanakosin. These works of literature were intended to be a model for Thai literature after the great lost caused by the second Burmese Conquest of Ayudthaya. 33 pieces of literature were studied in this research including the hand-written scripts which had never been studied before, which are presently kept at the Manuscripts and Inscriptions Section, Department of National Library. The research concludes that the literature compiled in the Reign of King Rama I has two characteristics. 1) They are copied from the original texts which were important scripture of the Ayudthaya period e.g. Pichaisongkram test, Iran Rajatharm Parable and Athithaiphothibat (Evil Phenomena). 2) They were translated, copied, compiled or written texts which can be divided into religious, chronicle, translated chronicle, legendary, didactic, performance, and code of law literature. Authors of these works of literature were Bhikkhu and scholars of the royal court. There were 36 authors whose names and autobiographies could be found. The restoration of each work began with the search for the original edition. After that, the scholars or experts were asked to do research on it. Often, a group of many scholars took parts in a single work. Afterwards, the outcome of the compilation was finally checked by the Supreme Patriach. King Rama I was very interested in religious literature and had co-authored the first version of Triphumlokwinitchayakatha. Another important author in his reign was Praya Dharmpreecha (Keaw). Besides the knowledge about King Rama I literature found in the research, we can see the over all picture and the method of restoration, Above all we can appreciate the ingeniuity of King Rama I as the patronage of the Ratanakosin literature restoration.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 012, Issue 1, Jan 91 - Jun 91, Page 46 - 52 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเชื่อมโยงความในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่อง ขูลูนางอั้ว

ผู้เขียน:Imgภัทรวดี อุทธา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgSupatra Indana

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน"

หัวเรื่อง:วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ในปริทรรศน์ของนักวิจัยต่างสาขา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิจารณญาณ

ผู้เขียน:Imgสุมิตรา บุญประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมสุดา ผู้พัฒน์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา

Img

ที่มา:สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หัวเรื่อง:งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
12