Search Result of "Thai herbal medicine"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับโฆษณาออนไลน์กับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อและความภักดีของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปของไทย

ผู้เขียน:Imgวิวรรณา ทองศรี

ประธานกรรมการ:Imgนธกฤต วันต๊ะเมล์, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

Img
Img

Researcher

นางสาว มณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Anatomy, Histology, Immunohistochemistry, Histopathomorphology, Zebrafish models

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การสกัดแยกสารจากธรรมชาติ, การวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ, การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์

Resume

Img

Researcher

ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จุลกายวิภาคศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาง พัทธินันท์ วาริชนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ซาฟียะห์ สะอะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:โภชนาการและสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ดาลัด ศิริวัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน, การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และประยุกต์ใช้ในงานอาหารเชิงพันธภาพ

Resume