Search Result of "Thai green tea"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการสกัด คุณสมบัติในการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของคาเทชินจากชาเขียวของไทย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, Imgผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, Imgอาจารย์ธัชพงศ์ ชูศรี

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการสกัด คุณสมบัติในการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของคาเทชินจากชาเขียวของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

Img
Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาข้าวและธัญพืช/พืชหัว ผัก, งานพัฒนาผลิตภัณฑ์, งานแปรรูปอาหารและไม่ใช่อาหาร, การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

Resume