Search Result of "Thai dishes"

About 20 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Proximate and mineral composition of some popular Thai dishes

ผู้แต่ง:ImgMs.Plernchai Tangkanakul, ImgDr.Gassinee Trakoontivakorn, ImgMrs.Boonma Niyomwit, ImgMrs.Payom Auttaviboonkul,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of vegetables, herbs and spices in eighteen traditional Thai dishes

ผู้แต่ง:ImgMs.Plernchai Tangkanakul, ImgDr.Gassinee Trakoontivakorn,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Lipophilic and Hydrophilic Antioxidant Capacities of Vegetables, Herbs and Spices in Eighteen Traditional Thai Dishes)

ผู้เขียน:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A selection of 18 local dishes commonly consumed in four regions of Thailand and 42 types of vegetables as their ingredients were analyzed for their total antioxidant capacity (TAC) and total phenolic content (TPC). The TAC was calculated by combining the hydrophilic oxygen radical absorbance capacity (H-ORAC) and the lipophilic oxygen radical absorbance capacity (L-ORAC). The H-ORAC values of all vegetables ranged from 2.87 to 607.17 ?mol Trolox equivalents (TE) per gram, whereas the L-ORAC values ranged from 0.17 to 262.02 ?mol TE.g-1. The TAC values paralleled the H-ORAC values in most vegetables because H-ORAC makes up more than 90% of TAC. All of the vegetables analyzed contained total phenolic contents ranging from 0.29 to 10.03 mg gallic acid equivalent per gram of fresh weight (GAE.g-1). The H-ORAC, L-ORAC and TPC of all dishes showed wide ranges, from 9.82 to 44.37 ?mol TE.g-1, from 0.41 to 4.85 ?mol TE.g?1 and from 0.56 to 2.22 mg GAE.g-1, respectively. To make an overall evaluation, the TAC and TPC consumed per serving size must be considered. The TAC and TPC of all dishes per serving ranged from 901 to 7,237 ?mol TE and from 49 to 326 mg GAE, respectively. Fifty percent of the studied dishes were found to contain a TAC level greater than 3,000 ?mol TE per serving. This means that a single food item of these dishes could achieve the recommended daily allowance of antioxidants currently recommended by the United States Department of Agriculture at 3,000 to 5,000 ?mol TE.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 2, Mar 14 - Apr 14, Page 214 - 226 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตถั่วป่นอนามัยและปลอดภัยสำหรับอาหารไทย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สำรวจข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยปรุงสำเร็จ

หัวหน้าโครงการ:Imgนกน้อย ชิตชวนกิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลโดยวิธีประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยที่ใช้ Soy/oat-1 ทดแทนกะทิ

ผู้เขียน:Imgนางสาวธนวรรณ บุญปั้น, Imgนางสาวสายพิณ มณีพันธ์, ImgYenchai Thitatarn, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, ImgUsa Phukasamas

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this study were to develop the formulas of low calorie/fat, high protein and fiber Thai dishes using Soy/oat-1 solution substitute coconut milk and to test the organoleptic acceptability as well as to evaluate the nutritional composition of the products. Two levels of Soy/oat-1 concentration at 6% and 8% were used for substituting medium and high concentrated coconut milk, respectively in 5 Thai dishes : Kaeng-khaewwan, Tao-chiew-lon, Kha-nom-jean- nam-prik, Nam-sa-lad-khak and Ho-mok and in 5 Thai desserts : Tua-guan, Sam-pan-nee, Ar-loa, Khao-niew-kaew and Gluay-buad-chee. The ratios of Soy/oat-1 solution were substituted at 50%, 75% and 100% by weight. The results indicated that Soy/oat-1 solution could be used very well in some Thai dishes which contained herbs, spices and any beans. The herbs, spices and beans could apparently cover any soy aroma of Soy/oat-1. Therefore sensory test showed that 100% of Soy/oat-1 solution could substitute in Tao-chiew-lon, Kha-nom-jean-nam-prik, Nam-sa-lad-khak, Ho-mok and Tua-guan with no effect on thickness, smell and flavor. 75% of Soy/oat-1 solution could also substitute in Kaeng-khaew-wan. However Soy/oat-1 solution could be used only 50% in Sam-pan-nee, Ar-loa and Khao-niew-kaew because it caused unacceptable texture of a cohesiveness, roughness and an elasticity when it substituted at high percentage. The results revealed that Soy/ oat-1 solution was not suitable to be used in Gluay-buad-chee. Chemical analysis showed reduction in total fats, saturated fatty acid and total energy whereas protein and soluble fiber were increased in Soy/oat-1 solution substituted Thai dishes.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 4, Oct 99 - Dec 99, Page 609 - 619 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Utilization of Fish Flour in Canned Concentrated Seasoning Stock for Thai Foods Preparation

ผู้แต่ง:ImgMs.Plernchai Tangkanakul,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Utilization of Fish Flour in Canned Concentrated Seasoning Stock for Thai Foods Preparation)

ผู้เขียน:Imgเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, ImgMantana Ruamrux, Imgนางชิดชม ฮิรางะ, Imgนางกาญจนารัตน์ ทวีสุข, Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Herring fish flour possessed high contents of protein, calcium and phosphorus at 64.70 g/100 g, 2,576 mg/100 g and 1,531 mg/100 g, respectively. Herring fish flour was used to replace fresh or dehydrated fish meat in developing five canned concentrated seasoning stocks for Thai food; Nam Ya Pla (fish curry sauce), Kaeng Som (spicy sour mixed vegetable), Kaeng Tai Pla (southern hot curry), Kaeng Kua Fag (red curry with wax gourd), and Kaeng Tae Po (red curry with swamp morning glory). Sensory test exhibited that a suitable amount of herring fish flour incorporated was 15% or 18% of curry paste, that accounted for 2.6-5.1% in the recipe. It was determined that 100 g canned stocks provided protein, calcium and phosphorus as 4.32 – 6.00 g, 126.5 – 136.4 mg and 83.9 – 108.6 mg, respectively. Calcium content of fish flour incorporated dishes was high, supplying 10-25% of the adult Recommended Daily Dietary Allowance in a 100 g portion.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 2, Apr 05 - Jun 05, Page 308 - 318 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการย่อย 2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและเครื่องปรุงรสเพื่อการส่งออก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นางสาว เพลินใจ ตังคณะกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Health and Nutrition

Resume