Search Result of "Thai dessert"

About 61 results
Img

งานวิจัย

ระบบแอพพลิเคชั่นร้านขายขนมไทยออนไลน์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว นัชชา ศรีไม้

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Preference Mapping of Khanom Chun (Thai Dessert)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kamolwan Jangchud, Associate Professor, ImgDr.Anuvat Jangchud, Associate Professor, Imgพันธิภา เจริญไทยกิจ,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ระบบแนะนำขนมไทย (2019)

ผู้แต่ง:Imgณัฐฐินันท์ ยันเยี่ยม, ImgMr.Tanuwonk Jaksupa, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุรัฐนันท์ คงวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Freeze-Thaw Stability of Bualoy Thai Dessert Using Waxy Rice Flour

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart, ImgAttaviboonkul, P, ImgNiyomwit, B, ImgDr.Warunee Varanyanond, ImgDr.Onanong Naivikul, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีต่อความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgดนยา อาบวารี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียสำหรับขนมไทย

ผู้เขียน:Imgอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีพลังงานต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขนมเปียกปูนใบเตยให้ได้ตำรับมาตรฐาน

ผู้เขียน:Imgพัชรลักษณ์ วัฒนไชย

ประธานกรรมการ:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กรรมวิธีการผลิตขนมทับทิมกึ่งสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgธีรนุช ฉายศิริโชติ

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ นิยมวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

1234