Search Result of "Thai culture"

About 30 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การธำรงวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Praves Intongpan, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เอกลักษณ์ของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ornamental plants for Thai gardening based on Thai beliefs

ผู้แต่ง:ImgDr.Krisana Krisanapook, Associate Professor, ImgMrs.Sasiya Siriphanich, Associate Professor, ImgDr.Tee Havananda, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ในบริบทของเอเซีย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติที่มีต่อวีดิทัศน์ เรื่อง "การรณรงค์วัฒนธรรมไทย" ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันราชภัฏพระนคร

ผู้เขียน:Imgชัยพล สุขเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาที่มีต่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgวีรยุทธ์ สุขไมตรี

ประธานกรรมการ:Imgสิริวรรณ ศรีพหล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgPissamai PURICOMPEE

กรรมการวิชาเอก:Imgเสาวณิต วิงวอน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างต้นแบบหนังสือแนวประยุกต์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเรื่อง "เพื่อนรักของเอ๋ย" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:ImgSuthunyanit JIASOMBOON

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ภาษาในเพลงไทยสากลที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย

ผู้เขียน:Imgวริศรา โกรทินธาคม

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติตนตามแบบวัฒนธรรมไทยของนักเรียนในโรงเรียนสองภาษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพัชราภรณ์ พิลาสมบัติ

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์ยอดนิยมที่มีต่อการรับรู้เรื่อง วัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้เขียน:ImgSanthana PERATHORANICH

ประธานกรรมการ:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาตู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการสื่อของครูเพื่อใช้ในการรณรงค์ วัฒนธรรมไทย "นิทานพื้นบ้านอีสาน" ในอำเภอ ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรจิต ภูแพ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:วัฒนธรรมไทยในวรรณคดี : ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพวงเพชร สุรัตนกวีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาษาที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยจากบทประพันธ์ที่นำเสนอทางละครโทรทัศน์

ผู้เขียน:Imgรัชญา กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการ:ImgSupatra Indana

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัย เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12