Search Result of "Thai Sword"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การสร้างเกณฑ์ประเมินทักษะดาบสองมือ สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา (2015)

หัวหน้าโครงการ:นายชาญชัย พุทธพิมเสน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชาญชัย พุทธพิมเสน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างโดยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา สุขศึกษา Social dance, Folk dance, Table-tennis , จิตวิทยาการกีฬา การนิเทศทางพลศึกษา โอลิมปิกศึกษา, Recreation, หลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง

Resume

Img

Researcher

ดร. กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นันทนาการบำบัด, เทคโนโลยีสารสนเทศทางนันทนาการ, ระเบียบวิธีวิจัยทางนันทนาการ, ผู้สูงอายุ, ความพิการ

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

Resume