Search Result of "Thai Qualification Framework"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา, การจัดการความรู้

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Multidisciplinary Studies on Sustainable Development)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การสร้างทุนทางปัญญาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคาดหวังผลการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (การจัดการเรียนรู้) โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเป็นฐาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ด้วยระบบการเรียนออนไลน์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)