Search Result of "Thai Native Chickens"

About 13 results
Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอน็เอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgศิริวัฒน์ ไทยสนธิ

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img

งานวิจัย

คุณภาพการบริโภคของไก่เคยูเบตง ไก่เนื้อ และไก่พื้นเมือง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอน็เอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง

Img
Img
Img

Researcher

นาย ชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Small Animal Emergency , Small Animal Clinic (Small Animal Practitioner)

Resume

Img

Researcher

นางสาว นฤมล กลางแก้ว

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ Meat Science, การจัดการเนื้อสัตว์Meat Management, การผลิตสัตว์ Animal Production, เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีด้านสัตว์ , ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีในระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Pharmacology, Toxicology

Resume

Img

Researcher

ดร. อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Toxicology, Applied Pharmacology, Mycotoxins, Drug Residues

Resume