Search Result of "Test kit"

About 167 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนาม (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนาม (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน (2014)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคทางชีวเคมี (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงภาคสนาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบหมู่เลือดแมว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำภาคสนาม (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำภาคสนาม (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Single Laboratory Validation of Silica Nanoparticles Test Kit(SPNs) for Campylobacter jejuni in Chicken and Products

ผู้แต่ง:ImgNattarat Wongsuwan, ImgDr.Kooranee Tuitemwong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789