Search Result of "Test Scores"

About 4 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ (2022)

ผลงาน:การพัฒนาระบบยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

นักวิจัย: Imgนางสาวพรรณพนัช จันหา Imgนายสมเกียรติ ไทยปรีชา Imgพรรณวิภา โชคพิกุลทอง Imgนิรุทธ์ รวยรื่น

Doner:สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

Img

Researcher

นางสาว พรรณพนัช จันหา

ที่ทำงาน:กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษา, หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume

Img

Researcher

นาย สมเกียรติ ไทยปรีชา

ที่ทำงาน:กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล

Resume