Search Result of "Test Kit"

About 167 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน (2014)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคทางชีวเคมี (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำภาคสนาม (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำภาคสนาม (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนาม (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนาม (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงภาคสนาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบหมู่เลือดแมว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ

Img

งานวิจัย

ชุดทดสอบ Shigella เพื่อตรวจหาโรคบิดไม่มีตัวจากอาหารและน้ำดื่ม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

123456789