Search Result of "Terrestrial orchid"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

กล้วยไม้ดินบางชนิดในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Paclobutrazol on Anoectochilus burmanicus Rolfe. In Vitro

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ลิ้นมังกรใบจุด (Habenaria carnea N.E.Br.) ในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgยรรยง พันธ์พฤกษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวปรานอม พฤฒพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:กล้วยไม้ดินบางชนิดในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:กล้วยไม้ดินบางชนิดในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:กล้วยไม้ดินบางชนิดในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก. (ทุน PRF)

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มก. (PRF)

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร(Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก (PRF)

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก (ทุน PRF)

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม้ผลเขตร้อน เครื่องหมายโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง), Environmental Plant Physiology (สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดล้อม), Plant growth regulators in horticultural crops (สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในพืชสวน), Physiology of ornamental plants (สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ)

Resume