Search Result of "Technical Transfer"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน Land Use Planning, วนศาสตร์ชุมชน, การจัดการป่าไม้, นิเวศวิทยามนุษย์, ชาวเขา

Resume

Img

Researcher

นาง สมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume