Search Result of "Tea powder"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาผงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:บริษัท หัดสุข จำกัด ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2 : เครื่องดื่มเม่าผงชนิดแห้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรินทร์ อุทัยสา

แหล่งทุน:จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Mass transfer/Heat transfer in starchy food, Starchy food (Noodle, wheat flour based products), Noodle Products

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Resume