Search Result of "Tea Tree oil"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยทีทรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:กาหนดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรี ที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรีที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นเท้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยทีทรี

ผู้เขียน:Imgริสสา ดิษฐ์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย, Imgอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง วีระศรี เมฆตรง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

Resume

12