Search Result of "Taylor W. Foster III"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน, การควบคุมภายใน

Resume