Search Result of "Tayaporn SOONTORNCHEUN"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนโดยส่วนสาธารณสุข ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:ImgTayaporn SOONTORNCHEUN

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf