Search Result of "Tanasawet, S"

About 7 results
Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img