Search Result of "Tan, R.-X"

About 180 results
Img

งานวิจัย

การทำพองข้าวแต๋นด้วยไมโครเวฟ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgVattana Mom

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preference mapping of commercial Khao-Tan rice cracker

ผู้แต่ง:ImgDr.Parisut Chalermchaiwat, Assistant Professor, ImgNattira On-nom, ImgPrawta Chantaro,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เรือนลาวแง้วที่บ้านตาลเสี้ยน สระบุรี (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ornsiri Panin, Emeritus Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nutrition, Functional foods, Food components for disease prevention, Bioactive components in foods, Molecular biology

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝ้ายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgสุวิมล ภักดีไพบูลย์ผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Development of polyhydroxyalkanoate polymers for wound healing applications

ผู้แต่ง:ImgMs.Chanaporn Trakunjae, ImgDr.Pilanee Vaithanomsat, ImgMr. Tan Hua Tiang, ImgProf. K. Sudesh Kumar,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต การตลาด และการประเมินผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝ้ายของกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสาวิตรี แก้วแสงใจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:น้ำตาลและสารให้ความหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Sugars and Sweeteners for Product Development), เคมีของโปรตีนในอาหาร (Food Protein Chemistry), การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food Product Development)

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Gelatin application, Protein chemistry, Utilization of byproduct from Food Industry, Edible film based on protein, Seafood and meat technology

Resume

Img
Img
Img
Img
123456789