Search Result of "Takraw"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างเครื่องมือฝึกการเตะสูงในกีฬาตะกร้อ (2019)

หัวหน้าโครงการ:นิสา ธนะอรรถวุฒิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, Imgชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ, Imgนิสา ธนะอรรถวุฒิ, Imgสุนทร แม้นสงวน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกีฬาเซปักตะกร้อโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาตะกร้อ สำหรับ นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน:Imgอนงค์ สีม่วงงาม

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physical Education/Physical Activity/Well-Being/Aging

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาตะกร้อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgชง สิรินพมณี

ประธานกรรมการ:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ โตสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประดิษฐ์เครื่องส่งลูกตะกร้อ ในกีฬาเซปัคตะกร้อ

ผู้เขียน:Imgไชยสิทธิ์ อุดรพิมพ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมงคล แฝงสาเคน

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดจำปา จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสุรชาติ มาพันธ์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSeksun Narkwong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ

ผู้เขียน:Imgประหยัด ศรีทะลับ

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ โตสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาตะกร้อ สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgอดุลย์ เชียงทอง

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชาเอก:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวมีนา ปทุมสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องลูกยิงตะกร้อ

ผู้เขียน:Imgวีรพัฒน์ นามกระโทก

ประธานกรรมการ:Imgวิสูตร กองจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgนพดล อรชร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ปกติของกีฬาตะกร้อ สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

ผู้เขียน:Imgสมประสงค์ มณฑลผลิน

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย เจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนพลศึกษา จิตวิทยาการกีฬา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบทดสอบความสามารถทางกลไกในกีฬาเซปัคตะกร้อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยานิคม สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgเสรี แสงอุทัย

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12