Search Result of "Takashi Uchida"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีสัณฐานวิทยา , ธรณีกาลวิทยา , ธรณีโบราณคดี

Resume