Search Result of "Takano, A"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการร่วมมือ;วิจัยทางด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น (JASTIP): การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างญี่ปุ่น-กลุ่มประเทศอาเซียนบนพื้นฐานต่อการสร้างนวัตกรรมบนโลกของความเป็นมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิจัยของการพัฒนาภูมิปัญญาร่วมกันและความอยู่รอดในสังคมในโลก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Mimoru Kanzaki

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAndria Agusta, ImgHiroshi Kamitakahara, ImgMimoru Kanzaki , ImgToshiyuki Takano

แหล่งทุน:รัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Cultures, Sports, Science and Technology: MEXT) โดยหน่วยงาน Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Bioprospecting of plant resources in ASEAN countries to produce highly value-added products

ผู้แต่ง:ImgAndria Agusta, ImgDewi Wulansari, ImgDr.Wichan Eiadthong, Assistant Professor, ImgHiroshi Kamitakahara, ImgToshiyuki TAKANO,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Hybridization and Selection of Saccharomyces cerevisiae Strains from Industrial Baker’s Yeasts)

ผู้เขียน:Imgนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, ImgYasuo Nakatomi, ImgHiroyuki Takano

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Hybridization study of two Saccharomyces cerevisiae baker’s yeast strains isolated in Thailand, IFRPD 6080 and IFRPD 6081, was carried out. Rare-mating technique has been employed with haploid and diploid mating strains of Japanese baker’s yeast. Polyploid (triploid and tetraploid) hybrids produced from rare-mating were selected and induced for sporulation. Screening of segregants obtained from individual spore clones of the hybrids was performed by determination of their characteristics, i.e. yield of yeast after cultivation, total carbohydrate and trehalose contents of obtained yeast, and carbon dioxide (CO2) production during fermentation with bread dough. Two segregants, 6080xs4D s27 and 6080xs4D s39 derived from the parental strain IFRPD 6080 and one segregant, 6081xs34D s12 from the parental strain IFRPD 6081, with desirable characteristics were obtained as the new strains. These segregants possessed good growth yield and higher maltose fermentation ability than their parents. Carbon dioxide productions in non-sugar, low-sugar and high-sugar dough were also markedly improved. Moreover, the strain 6080xs4D s27 acquired certain freeze-tolerant ability from mating strain and was able to use for frozen dough preparation.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 2, Apr 04 - Jun 04, Page 255 - 266 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Seed Vigour Test of Sweet Corn (Zea mays L. var. sacharata L.) )

ผู้เขียน:ImgPanie Temiesagdie, ImgTaikichi Takano

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Sweet corn seeds were treated with hot air dry at 70 C for 1 or 3 days, and the vigour of the treated seeds was evaluated. When the seeds were allowed to germinate on moistened rolled sheets of paper towels, the heat treated seeds showed more rapid water absorption than the control seeds. B -amylase activity in seeds during imbibition decreased with increase in the duration of heat treatment at 70 C. The seeds were soaked for 40 hours and leachate from seeds was tested for electrical conducitvity (EC), and for protein, amino acids, sugars, potassium and magnesium contents. EC and content in seed leachate increased with increasing temperature and duration of heat treatment on the seeds. seed leakage was negatively correlated with emegence of the seedling in field tests. After heat treatment at 70 C for 1 day, the seeds were sealed in tin cans and kept in cold room (10 C, 55 % RH) and their storability waws evalutated. Percent germination in the laboratory, seedling height and seedling leaf area in the field were not significantly different between heat treated and non - heated seeds through 12 months of storage. Seedling emergence and dry weight in field test were significantly different between treated and the control seeds after they were stored for 12 month, while EC was significantly different as soon as the storage was initiated. In conclusion EC and composition of the seed leachte were sensitive indicators to determine the rate of deterioration and the vigour of sweet corn seeds.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 5, Jan 90 - Dec 90, Page 17 - 23 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Breaking Dormancy in Cucumber (Cucumis sativas L.) Seeds)

ผู้เขียน:ImgPanie Temiesagdie, ImgTaikichi Takano, ImgPrateung Donsomprai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The new harvested cucumber seeds, local varieties often fail to germinate, because of dormancy. It take over 5-6 storage months until dormancy phenomenon disappear. The hot dry air treatment at 60o, 65o, 70o, 75o or 80oC for 1 to 7 days or 90oC for 1 to 24 hours could break that dormancy. Dry heat treatment at 70oC for 3 days obtained the best result. This treatment could up grade in germination from the initial 20% and proved good growing characteristic in either vegetative or generative organs as near as untreated seeds. Further more, soaking cucumber seeds in warm water at 45o, 50o, 50o and 60oC for 20-60 minutes has been done for breaking seed dormancy. Soaking seeds at 60oC for 40 minutes show that results among hot wet treatment, but it still was not better than hot dry air treatment at 70oC for 3 days.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 025, Issue 5, Jan 91 - Dec 91, Page 58 - 62 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgกิตติยา สุขเสน, Imgน้ำผึ้ง ชมถูเขียว, Imgสังวอน แก้ววิจิตร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

นาย เจษฎา วงค์พรหม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบวนวัฒน์ การฟื้นฟูป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive System, Cardiovascular, Human Resource Management

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Treated Seeds with H subscript 2 BO subscript 3, GA subscript 3, KNO subscript 3 and ZnSO subscript 4 on Seedling Growth of Sweet Corn and Yard Long Bean)

ผู้เขียน:ImgPanie Temesagdie, ImgTaikichi Takano

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Gibberellic acid (GA subscript 3), boric acid (H subscript 2 BO subscript 3), zince sulfate (ZnSO subscript 4) and potassium nitrate (KNO subscript 3) was applied during the imbibition stage of germination process. It was found that 50 ppm GA subscript 3 could not improve percentage of seed germination, but it promoted root growth and accumulation dry matter of seedling. The application of 3-9 ppm Boron of H subscript 2 BO subscript 3 or application of 1 and 5 ppm ZnSO subscript 4 could upgrade germination percentage of sweet corn and yard long bean seeds. Furthermore, seedling root length and seedling dry weight were increased by these applications, particularly in low vigour seeds. Application of 5-10 meq.l superscript -1 KNO subscript 3 retarded germination of sweet corn and yard long bean seeds.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 5, Jan 92 - Dec 92, Page 34 - 40 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

ดร. โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเชื้อจุลินทรีย์, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

Resume

Img

Researcher

นางสาว ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Resume

Img
12