Search Result of "Takahiro Ishizaki"

About 2 results
Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่1)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)