Search Result of "Tak province"

About 100 results
Img

งานวิจัย

ดัชนีธรรมาภิบาลระดับจังหวัด: จังหวัดตาก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สภาพัฒนาการเมือง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.กรองแก้ว ทิพยศักดิ์, Imgรศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345