Search Result of "Tahiru Mahama"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. จีราพร ไทยถานันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Regression, Experimental Design, Forecast

Resume

Img

Researcher

ดร. วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, เทคนิคการพยากรณ์, การวางแผนการทดลอง

Resume