Search Result of "Taekwondo athletes"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจสำหรับนักกีฬาเทควันโด

ผู้เขียน:Imgสุริยัน สมพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgวิมลมาศ ประชากุล*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกับการฝึกจินตภาพ ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย

Img

การประชุมวิชาการ

Factors and methodology for enhancing flow state in Thai Taekwondo'sathletes: A Qualitative study

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความเชื่อมั่นในตนเองทางกีฬา, แรงจูงใจในการออกกำลังกาย, ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา, ความแข้มแข็งทางจิตใจ, จิตวิทยาการกีฬา

Resume