Search Result of "Taechowisan, T"

About 18 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มอินโดลเชื่อมกับ 4-อะมิโนเบนโซเอต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ปฏิกิริยาดีลส์แอลเดอร์และปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์โดยใช้ไมโครเวฟ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อทดสอบคุณสมบัติการต้านมะเร็ง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อาร์แอนด์บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)