Search Result of "Tae Joung Ha"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Draft genome sequence of adzuki bean,Vigna angularis

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume