Search Result of "TASSANAWAT, T."

About 39 results
Img

Researcher

นาย ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : TOXICOKINETICS OF FUSARENON-X, A MYCOTOXIN, IN BROILERS)

ผู้เขียน:ImgPOAPOLATHEP, A., ImgPOAPOLATHEP, S., ImgIMSILP, K., ImgTASSANAWAT, T., ImgKUSUJARIT, N., ImgSUGITA-KONISHI, Y., ImgKUMAGAI, S.

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 016, Issue Congress1, Dec 99 - Dec 99, Page 53 - 53 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

In Vitro Fungicidal Activity of Herbal Extracted Lotion, KU Natural Miticide on the Dermatophytes of Dogs and Cats

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Sporadic Bovine Lymphosarcoma in a Calf

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:สารสกัดสมุนไพรกำจัดเห็บ เหา ของโค และกำจัดเห็บ หมัด เหา ไรขี้เรือน เชื้อราก่อโรคผิวหนัง เชื้อราฉวยโอกาสที่ผิวหนัง ของสุนัข แมว

นักวิจัย: Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์ Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ Imgนางสุวรรณา ทิพยรักษ์ Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ฆ่าเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัข แมว ของโลชั่นสมุนไพร KU Natural Miticide ในห้องทดลอง

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในลูกโค

ผู้เขียน:Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, Imgนายเจริญ ทองมา, รองศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A sporadic bovine lymphosarcoma with multicentric form was diagnosed in a three-week old female mixed breed dairy calf. Hematology, blood chemistry, serum protein electrophoresis and cytochemistry were performed. Post-mortem examination at six-week old showed lymphocytic and prolymphocytic lymphosarcoma with only liver, spleen and kidneys involvement.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 023, Issue 1, Jan 89 - Mar 89, Page 76 - 85 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้อาหารเสริม BOSPRO ต่อประสิทธิภาพการให้นม และการสือบพันธุ์ในแม่โคพันธุ์ขาวดำ

ผู้เขียน:Imgปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A cross sectional study was conducted in a 124-Holstein herd in which 98 cows were milking. Average milk production/cow/day (MW), roughage types, percent fat of a bulk tank sample, climatic factors including relative humidity, minimum and maximum temperatures, and a dummy variable (BP) indicating the addition of BOSPROT^' in the ration, were recorded on a daily basis. Two linear models were used to demonstrate the effects of each independent variable, particularly the BP variable, on the two dependent variables, MW and MW adjusted to 4 % fat (FCM). The BP variable was always put last into the linear models. Including BOSPROT"' into the ration was likely to improve MW by 0.905 kilograms (kgs) and FCM by 0.907 kgs (P :s 0.01), where the grand means of MW and FCM were 12.803 and 13.257 kgs respectively. In addition, the minimum temperature was the climatic factor closely associated with FCM. For every 1?C increment in minimum temperature, FCM declined by 0.043 kgs (Ps0.05). A control experiment was conducted concomittantly with the cross sectional study. Early lactating cows were randomly assigned into two groups such that the averages of days in milk, lactation number, body weight and milk/cow/ day were not significantly different. Equal amounts of roughage and concentrate were given to cows in both groups, Any feed left in the bunk was weighed back in the morning and evening if necessary. The cows in treatment group recieved 30 grams of BOSPROT' per day for one month. MW and body weight (BW) of each cow was measured on a weekly basis. BOSPROT"' turned the slope of the lactation curve of treatment group to positive while that of control group was negative. The cows in treatment group gave 2.09 kgs more milk than those in control group. When milk price was 7.50 bahts/kg and 30 grams of BOSPROT' cost 3 baths, BOSPROTM generated 4.37 bahts for 1 baht invested. The body weight change and reproductive performance in both groups were similar.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 2, Apr 93 - Jun 93, Page 186 - 193 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นางสาว มาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาง สุวรรณา ทิพยรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, Imgนาง นภสร กู้สุจริต, Imgนายอรรณพ อิ่มศิลป์, Imgอ.น.สพ. ชัยกฤต สินธุสิงห์, Imgอ.สพ.ญ. ศรัญญา พัวพลเทพ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

นาย เจริญ ทองมา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยา , วิทยาเนื้องอกของสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการผลิตในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย II. ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตและดัชนีการผลิต

ผู้เขียน:ImgPreeyaphan Udomparsert, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A survey on the production cost, production indices and relationships between those was accomplished at Ban Boung dairy cooperative, Chonburi province. Each producer, a member of dairy cooperative, was asked to complete a questionnaire under guidance of a veterinarian in order to obtain the production cost data. The CoopLIVE system was installed at the milk collecting center to continuously gather data concerning reproduction and milk production for 1 year. The production cost per kilogram of raw milk produced was 8.80 bahts. The first three costly items were concentrate cost (33%), forage cost (18%) and unpaid family labor (16%). Under current situation where the price per kilogram of raw milk is 8.50 bahts small holders seem to be more competitive than large commercial herds since commercial herds need to use hired labor while small holders are profitable from their unpaid family labor. The production indices indicated that there was an epidemic of poor production performance among small dairy holders. The averages of calving to conception intervals (139), days dry (109) and days open (144) were too long to allow efficient production. Problems may relate to preservice heat detection and/or post calving anestrus due to excessive weight loss during lactation peak. The situation clearly indicated that the opportunity to reduce production cost is existed. Replacement herd size as percentage of milking herd (PREPL) and average days open (DOP) exhibited positive relationships with the production cost while lactation length (LL) and daily milk production/cow/day (DP) correlated to that in opposite direction. This means that the higher PREPL or DOP is the higher the production cost. Similarly, a reverse conclusion can be made with LL and DP.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 248 - 255 |  PDF |  Page 

12