Search Result of "T. Toojinda"

About 82 results
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Molecular genetics, Cytogenetics

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Hybridization technique for bambara groundnut

ผู้แต่ง:ImgSuwanprasert, J, ImgToojinda, T, ImgDr.Peerasak Srinives, Professor, ImgDr.Sontichai Chanprame, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345