Search Result of "T. T. T. Hang"

About 77 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง: ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวฮาง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, อาจารย์

แหล่งทุน:กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการสีข้าวฮาง (2016)

ผู้แต่ง:ImgMr.Rungsan Chaiyachet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพสำหรับเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบของชุมชน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฉลากโภชนาการ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234