Search Result of "Systematics Phylogeography Biogeography"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย, Systematics Phylogeography Biogeography, Systematics, Aquatic Insect

Resume