Search Result of "System Identification"

About 20 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชผักที่มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์ การตรวจสอบและการผลิตเมล็ดพันธุ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, Imgนายจำนอง โสมกุล, Imgดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, Imgนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, Imgนางยุพา สิทธิไกรพงษ์, Imgนางสาววราภรณ์ สินสถาพรพงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An application of evolutionary system identification algorithm in modelling of energy production system

ผู้แต่ง:ImgYuhao Huang, ImgLiang Gao, Img Zhang Yi, ImgKang Tai, ImgP. Kalita, ImgDr.Paweena Prapainainar, Assistant Professor, ImgAkhil Garg,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

System identification of an interconnected power system with an energy storage system for robust stability improvement

ผู้แต่ง:ImgNaowarat Tephiruk, ImgDr.KOMSAN HONGESOMBUT, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการระบุเอกลักษณ์วงเปิดแบบใช้พารามิเตอร์ในโดเมนเวลา (กรณีศึกษา: ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง)

ผู้เขียน:Imgณ.ภัทร ยุนยะสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาสมการทางคณิตศาสตร์ของแขนกลชนิดยืดหยุ่น

ผู้เขียน:Imgกนกศักดิ์ เอี่ยมสมัย

ประธานกรรมการ:ImgWithit Chartlatanagulchai

กรรมการร่วม:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบการควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น, การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมการตรวจจับและบ่งชี้ความผิดพลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุขนาดอนุภาคนาโนเมตร, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ, เทคโนโลยีเชื้อเพลิง, ยางพารา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาแบบจำลองของระบบแขนหุ่นยนต์โดยใช้ Adaptive Neuro-Fuzzy Models

ผู้เขียน:Imgนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายลัคน์ จันทนภาพ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

The Screwdriver Torque Control by Neural Network Controller

ผู้แต่ง:ImgKrittiya Pa-im, ImgDr.CHANA RAKSIRI, Assistant Professor, ImgDr.Chaiyakorn Jansuwan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, Imgดร.อรรจนา ด้วงแพง, Imgนายณัฐพงษ์ บุตรธนู, Imgอ.ปองพล แสนสอน

แหล่งทุน:โรงเรียนนายเรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และบริษัทเอมเมจิน จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบระบบทางกล (Mechanical Design)

Resume

Img

Researcher

นาย รพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Control theory , Robotics , Automation systems

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบการผลิตอัตโนมัติ, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, การวัดทางอุตสาหกรรม, การดำรงสภาพยุทโธปกรณ์, การซ่อมบำรุงระบบราง

Resume

Img

Researcher

ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Dynamics, Stability and Controls/Power System Modeling/ Optmization , Smart Grid, Power System Protection, Power System Planning, Renewable Energy

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (10) ประชุมวิชาการ (19)