Search Result of "Synthetic fuel"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2553

หัวเรื่อง:การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, Imgนางพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือก: เซลล์แสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงสังเคราะห์

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

12