Search Result of "Synthetic fuel"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2553

หัวเรื่อง:การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, Imgนางพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือก: เซลล์แสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงสังเคราะห์

Img

การประชุมวิชาการ

Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Preparation of Co/SiO2 catalyst for Fischer-Tropsch synthesis

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
12