Search Result of "Synchronous e-leaning"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Investigation of English Language Learning in Synchronous (SL) and Asynchronous (ASL) e-Learning

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattakan Sukchuen, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. ณัฐกันต์ สุขชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ, Language Acquisition, การเรียนการสอนออนไลน์

Resume