Search Result of "Swine Herd Health"

About 1 results
Img

Researcher

นาย กิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Diseases of Swine, Swine Herd Health

Resume