Search Result of "Suwonkerd, W"

About 36 results
Img

Researcher

ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงพาหะนำโรค , การต้านทานสารเคมี , พฤติกรรมของยุง

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสังเคราะห์ยา สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารต้านมะเร็งในกลุ่มดีเอ็นเอินเตอร์คาร์เลเตอร์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12