Search Result of "Suwatthikul, J."

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบวงจรขับและตัวควบคุมมอเตอร์ดีซีไม่มีแปรงถ่าน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume

Img