Search Result of "Suvimol Sujjavanich"

About 195 results
Img

Researcher

ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Construction Material and contrete Design, Repair and maintenance of RCStructure

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการย่อย การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คอนกรีตผสมดินขาวแลเถ้าลอยสำหรับงานซ่อมชนิดเทบาง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ASRกับ ACR (ที่ไม่ใช่ RCA!!!) (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol Sujjavanich, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910