Search Result of "Sustainable Mobility"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เทคโนโลยีและระบบการตรวจจับการแสดงตัวตนของเด็ก (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาง อรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการท่าเรือ การขนส่งทางทะเล

Resume