Search Result of "Surawit, A."

About 137 results
Img

Researcher

ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ กล้วยไม้ ไม้ประดับเขตร้อนชื้น, กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความปลอดภัยทางชีวภาพ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกสกุลหน้าวัว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกสกุลหน้าวัว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

แผนยทธศาสตร์ 5 ปี งานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์คัลล่าลิลลี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวันดี สุริยะวงศ์, Imgนางสาวพรพิมล

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img
1234567