Search Result of "Surapat, W"

About 74 results
Img

Researcher

ดร. สมจิต สุรพัฒน์

ที่ทำงาน:สำนักงานทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:Dairy Science and Technology, Food Chemistry , Milk products , Ice cream

Resume

Img

งานวิจัย

ผลของการใช้เวย์โปรตีนเข้มข้นในไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปิยะธิดา เกิดช่วย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on Physicochemical Properties of a Mozzarella Cheese Analog

ผู้แต่ง:ImgSuwanoot Tuntragul, ImgDr.SOMJIT SURAPAT, ImgDr.Parichat Hongsprabhas, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inhibitory effects of plant extracts on the growth of five pathogenic bacteria

ผู้แต่ง:ImgSuwanmanon, K., ImgDr.Chitsiri Rachtanapun, Assistant Professor, ImgDr.SOMJIT SURAPAT, ImgChiu, C.-H., ImgGuu, Y.-K.,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตกล้วยหอมผงจากกล้วยหอมพันธุ์แกรนด์เนน

ผู้เขียน:ImgKallayanee SOMMANAS

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Use of Modified Starch as Fat Replacer in Reduced Fat Coconut Milk Ice Cream)

ผู้เขียน:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์, ImgPatcharin Rugthavon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Coconut milk has been added as an ingredient in various Thai food and dessert since ancient times. Coconut ice cream is one of the most popular dessert in Thailand. But nowadays consumers are health conscious and avoid high fat products. So reduced fat coconut ice cream would meet their needs. In this study, the amount of coconut milk fat was reduced to different levels (1-8%) and a carbohydrate-based fat replacer (a-Starch or MT-01) was then added to replace the fat. Samples were kept at –28?C and tested for viscosity, overrun, deforming force, melting rate, pH and sensory evaluation. The results showed that reducing fat level and increasing fat replacer tended to increase the viscosity, overrun and deforming force of ice cream but had no significant effect on the melting rate and pH. When emulsifiers were then added to improve the samples’ quality, sensory evaluations revealed that the ice cream with 1% fat and 0.1% mono- and diglycerides was the most acceptable and had the lowest cost.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 037, Issue 4, Oct 03 - Dec 03, Page 484 - 492 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ไลเพสตรึงรูปเร่งปฏิกิริยาอินเทอร์เอส เทอริฟิเคชันของน้ำมันพืช

ผู้เขียน:Imgสุกีวรรณ เดชโยธิน

ประธานกรรมการ:Imgนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgวิเชียร ลีลาวัชรมาศ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตผลิตภัณฑ์เวย์ผงและไซรัปจากเวย์ที่ผ่านกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน

ผู้เขียน:Imgภัทรมน ศรีอิทยาจิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตเนยแข็งเทียมจากเคซีเนทและโปรตีนอื่นๆ

ผู้เขียน:Imgวลัยรุจี วิเชียรทวี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on Physicochemical Properties of a Mozzarella Cheese Analog)

ผู้เขียน:Imgสุวนุช ตันตระกูล, Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์, Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The mozzarella cheese market has been growing considerably in recent years, due to the increasing demand for pizzas. Owing to the high cost of traditional mozzarella cheese and consumer preference towards healthier products, cheese analogs containing low levels of saturated fatty acid and cholesterol can be used to make additional varieties of mozzarella cheese. The current study attempted to use rice bran oil (RBO) and rice flours in the production of milk fat-free mozzarella cheese analogs made with sodium caseinate (SCN). The SCN was physicochemically modified by lactic acid hydrolysis with limited water content (30-50%). It was found that mozzarella cheese analogs retained similar stretchability and meltability characteristics to those of commercial cheese and could be prepared by emulsifying 20% RBO in an aqueous suspension containing 16% SCN, 7.75% MSCN (4.12 mg TCA soluble peptide/g SCN), 1.25% waxy rice flour and 51% aqueous phase. Confocal laser scanning microscopy showed dispersed strands of gelatinised waxy rice starch separated from the protein phase after cheese melting. The multi-phase structure thus helped control the meltability and stretchability of the mozzarella cheese analogs containing RBO. Consequently, RBO could be used to replace milk fat in cheese products.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 5, Sep 10 - Oct 10, Page 924 - 934 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพและอายุการเก็บของข้าวกล้องที่ สภาวะต่าง ๆ

ผู้เขียน:Imgพีชยา จิระธรรมกิจกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์ร่วมกับจุลินทรีย์ ไบฟิโดแบคทีเรียในการผลิตลูกกวาดแบบนุ่ม

ผู้เขียน:Imgเกรียงไกร สร้อยนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและปรับปรุงคุณภาพไอศกรีมกะทิ ลดไขมัน

ผู้เขียน:Imgพัชรินทร์ รักถาวร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเตรียมและการใช้โปรตีนจากเลือดในไส้กรอก แฟรงค์เฟอเตอร์

ผู้เขียน:Imgอรรณพ เดชะพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนางมาลัยวรรณ อารยะสกุล, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์, Imgไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้แป้งบุกเป็นสารคงตัวในไอศกรีม

ผู้เขียน:Imgปฐมพร เช้าเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234