Search Result of "Sunida BOONTOY"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ : กรณีศึกษาตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:ImgSunida BOONTOY

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวพัชรี วาศวิท, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf