Search Result of "Sungthong, A"

About 9 results
Img

Researcher

นาย นพพร สังข์ทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าระดับคะแนนรวมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพพร สังข์ทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าระดับคะแนนรวมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพพร สังข์ทอง, อาจารย์

Img
Img

งานวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ของสารควบแน่น (2010)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Condensed Matter Physics, Computational Physics

Resume

Img

Researcher

ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Reliability, Maintenance Management, Power System Operation and Optimization

Resume