Search Result of "Sung, G.-H."

About 151 results
Img

Researcher

ดร. สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรและการสอน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีการสอนวิทยาศาสตร์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img

Researcher

ดร. สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:Journal of Sustainable Development.

หัวเรื่อง:Diversity status and Sustainable uses of some minor forest products in Ban Thung Sung Community Forest in Krabi Province, Thailand.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgสมบูรณ์ พรหมประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง, Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้สักในตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgอรพรรณ ปานขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสธน เสนาสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพา วีระไวทยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgเจนศึก โพธิศาสตร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678